ماما به شخصي اطلاق مي شود که تحصيلات مامايي را در حد کارشناسي و کارشناسي ارشد برابر مقررات در مراکز آموزش داخلي و خارجي به پايان رسانيده و موفق به اخذ پروانه رسمي مامايي از مقامات صلاحيت دار مربوطه شده باشد. او بايد قادر به نظارت مراقبت و توصيه به زنان در طي دوران حاملگي، زايمان و دوران بعد از زايمان، هدايت زايمانها به مسئوليت خود و مراقبت از نوزاد و شيرخوار و کودک زير شش سال باشد. اين مراقبت شامل پيشگيري، کشف حالات غير طبيعي در مادر و کودک فراهم ساختن کمکهاي پزشکي و اجراي اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکي ميباشد.او وظيفه مهمي در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها براي زنان بلکه براي خانواده وجامعه دارد. کار ماما بايد شامل آموزش دوران بارداري، آماده کردن والدين براي پذيرش وظايف پدري و مادري بوده و به تنظيم خانواده و مراقبتهاي کودک و بعضي از موارد بيماريهاي زنان گسترش يابد او ميتواند در بيمارستانها، درمانگاهها، واحد هاي بهداشتي، منازل ( مشاور مامايي و زايمان در منزل) و هر شکل ديگري از ارائه خدمات مامايي کارکند.
ماما کیست